കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു. കെ.നാരായണൻ പ്രസിഡണ്ട്, പി.വേണു സെക്രട്ടറി,

കെ.നാരായണൻ കൂത്താളി (പ്രസിഡണ്ട് )

പേരാമ്പ്ര: കൊയിലാണ്ടി താലൂക്ക് ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ഭാരവാഹികളെ തെരഞ്ഞെടുത്തു.കെ.നാരായണൻ കൂത്താളി പ്രസിഡണ്ട്, പി.വേണു സെക്രട്ടറി, കെ.പി.രാധ കൃഷ്ണൻ വൈസ് പ്രസിഡണ്ട്, പി.കെ.സുരേഷ് ജോ. സെക്രട്ടറി എന്നിവരെ തെരഞ്ഞെടുത്തും

പി.വേണു സെക്രട്ടറി,

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.