പാണ്ടിക്കോട് അയനിക്കൽ ഗംഗാധരൻ നിര്യാതനായി.

അയനിക്കൽ ഗംഗാധരൻ

പേരാമ്പ്ര:പാണ്ടിക്കോട് അയനിക്കൽ ഗംഗാധരൻ (70) നിര്യാതനായി. ഭാര്യ: മാധവി. മക്കൾ: സതീശൻ, വിനീഷ് ,സജിനി. മരുമക്കൾ: റീജ,ഡാലി, സത്യൻ.സഹോദരങ്ങൾ: രാഘവൻ, ദാമോധരൻ, വിലാസിനി,ദേവി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.