കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടു പന്നിയെയും കുഞ്ഞിനെയും രക്ഷിച്ചു

കാട്ടുപന്നിയും കുഞ്ഞും കിണറ്റിൽ വീണ നിലയിൽ

പെരുവണ്ണാമൂഴി: പിള്ളപ്പെരുവണ്ണയിൽ സ്വകാര്യ വ്യക്തിയുടെ കിണറ്റിൽ വീണ കാട്ടുപന്നിയെയും കുഞ്ഞിനെയും പെരുവണ്ണാമൂഴി വനപാലകരെത്തി കരക്കു കയറ്റി രക്ഷിച്ചു.ഇതിനെ പിന്നീട് വനത്തിൽ വിട്ടതായി അധികൃതർ പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.