മികവിന്റെ കേന്ദ്രങ്ങൾ: 41 സ്‌കൂളുകളുടെ നിർമാണം പൂർത്തിയായി

പേരാമ്പ്ര :പൊതുവിദ്യാഭ്യാസ സംരക്ഷണയജ്ഞത്തിന്റെ ഭാഗമായി കേരള ഇൻഫ്രാസ്ട്രക്ചർ ആൻഡ് ടെക്‌നോളജി ഫോർ എഡ്യൂക്കേഷൻ (കൈറ്റ്) നടപ്പാക്കുന്ന അടിസ്ഥാന സൗകര്യ വികസന പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി 41 സ്‌കൂളുകളുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പൂർത്തിയായി.  ഓരോ മണ്ഡലത്തിലും ഒരു സ്‌കൂളിൽ വീതം നടപ്പാക്കുന്ന അഞ്ച് കോടി രൂപയുടെ പദ്ധതിയിൽപ്പെട്ട 25 സ്‌കൂളുകളുടേയും മൂന്ന് കോടി രൂപ വിഭാഗത്തിൽപ്പെട്ട 16 സ്‌കൂളുകളുടേയും നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങളാണ് പൂർത്തിയായത്. ഈ സ്‌കൂളുകൾക്ക് പുറമെ 50 സ്‌കൂളുകളുടെ നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്.

നിർമാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ സമയബന്ധിതമായി നടപ്പാക്കുന്നതിൽ ഗുരുതര വീഴ്ച വരുത്തിയ തൃശൂർ ജില്ലയിലെ നാലു സ്‌കൂളുകളുടെ കരാറുകാരെ ഒഴിവാക്കി. മലപ്പുറത്തെ കരാറുകാരെ  പുറത്താക്കുന്ന പ്രക്രിയ അവസാനഘട്ടത്തിലാണ്. ഇത്തരം സ്ഥലങ്ങളിൽ പുതിയ കരാറുകാരെ ഉടൻ കണ്ടെത്തും. അടുത്ത അധ്യയന വർഷത്തിന് മുമ്പ് 141 സ്‌കൂളുകളുടേയും പ്രവൃത്തികൾ പൂർത്തീകരിച്ച് കൈമാറാനുളള നടപടികൾ സ്വീകരിച്ചതായി കൈറ്റ് ചീഫ് എക്‌സിക്യൂട്ടീവ് ഓഫീസർ കെ. അൻവർ സാദത്ത് അറിയിച്ചു.

കിഫ്ബി ധനസഹായത്തോടെ നടപ്പാക്കുന്ന 966 സ്‌കൂളുകളുടേയും ജില്ലാ മണ്ഡലം, തദ്ദേശഭരണ സ്ഥപാനം എന്നിങ്ങനെ തിരിച്ച് സമേതം പോർട്ടലിൽ  (www.sametham.kite.kerala.gov.in) KIIFB Funded schools എന്ന ലിങ്കിൽ ലഭ്യമാണ്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.