തീരം ഗ്രന്ഥാലയം ഭരണഘടന സംരക്ഷണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര:തീരം ഗ്രന്ഥാലയം തോരായി ഭരണഘടന സംരക്ഷണ സദസ്സ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ഓണിൽ രവീന്ദ്രൻ മുഖ്യപ്രഭാഷണം നടത്തി എൻ വി മോഹനൻ അദ്ധ്യക്ഷനായ ചടങ്ങിൽ എം റംഷാദ് സ്വാഗതവും വിവി ദിനേശൻ നന്ദിയും പറഞ്ഞു. ഭരണഘടന സംരക്ഷണ പ്രതിജ്ഞയെടുത്തു

തീരം ഗ്രന്ഥാലയം തോരായി ഭരണഘടന സംരക്ഷണ സദസ്സ് ഓണിൽ രവീന്ദ്രൻ ഉദ്ലാടനം ചെയ്യുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.