സമൂഹത്തിൽ വർദ്ധിച്ചു വരുന്ന ആത്മഹത്യയെക്കറിച്ചും കൊലപാതകത്തെക്കുറിച്ചും ചർച്ച ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര:നൊച്ചാട് ഫിനിക്സ് സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ നടന്ന ചർച്ച ക്ലാസ് പി.കെ സുരേഷ് ഉദ്ഘാടനം ചെയ്യുന്നു.


പേരാമ്പ്ര:നൊച്ചാട് ഫിനിക്സ് സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ ചർച്ച ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. യൂസഫ് എൻ.കെ അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു. പി.കെ സുരേഷ് മുഖ്യ പ്രഭാഷണം നടത്തി. ചികിത്സിച്ചു മാറ്റാൻ കഴിയാത്ത ഒരു അവസ്ഥയായി കുടുംബങ്ങളിലെ കൊലപാതകം മാറിയിരിക്കുന്നു ‘സമൂഹത്തിൽ അനുദിനം പിതാവിനെയും മാതാവിനെയും ഭാര്യയെയും കുട്ടികളെയും പീഡനത്തിനോ വകവെരുത്താനോ ഉള്ള പ്രവണത കൂടി വരികയാണ്. മനുഷ്യൻ സ്വാർത്ഥനായി മാറുന്ന ഒരു ചുറ്റുപാടിലേക്ക് മാറുകയും അതോടപ്പം മാനസിക പിരിമുറക്കത്തിൽ അകപ്പെട്ട് ആത്മഹത്യ ചെയ്യുന്ന പ്രവണത കൂടി വെരുകയുമാണെന്ന് പി.കെ സുരേഷ് പറഞ്ഞു. ഇ.എംഇമ്പിച്ചിമൊയതി, പി.കെ രാഘവൻ ,ഇ.എംരനീഷ് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.