നൊച്ചാട് പഞ്ചായത്തിലെ രണ്ട് റോഡുകളുടെ ഉദ്ഘാടനം നടന്നു.

നൊച്ചാട്:മഹാത്മാഗാന്ധി ദേശീയ ഗ്രാമീണ തൊഴിലുറപ്പ് പദ്ധതിയിൽ ഉൾപ്പെടുത്തി നാഞ്ഞൂറ-പാറക്കൽ താഴ റോഡിന്റെയും തിരുമംഗലത്ത് താഴ റോഡിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നൊച്ചാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നിർവ്വഹിച്ചു.വാർഡ് മെമ്പർ സനില ചെറുവറ്റ അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.ടി.എം ദാമോദരൻ, വി.എം മജീദ്, ടി.എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ, ടി.എം ശിവാനന്ദൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.

നാഞ്ഞൂറ-പാറക്കൽ താഴ റോഡിന്റെയും തിരുമംഗലത്ത് താഴ റോഡിന്റെയും ഉദ്ഘാടനം നൊച്ചാട് ഗ്രാമപഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡന്റ് പി.എം കുഞ്ഞിക്കണ്ണൻ നിർവ്വഹിക്കുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.