അധ്യാപക ഒഴിവ്


അത്തോളി: അത്തോളി ഗവ: വൊക്കേഷണൽ ഹയർ സെക്കണ്ടറി സ്ക്കൂളിലെ ഹൈസ്ക്കൂൾ വിഭാഗത്തിൽ ഒഴിവുള്ള നാച്ചുറൽ സയൻസ് തസ്തികയിലേക്ക് താത്കാലിക നിയമനം നടത്തുന്നു ഉദ്യോഗാർത്ഥികൾ ബസപ്പെട്ട സർട്ടിഫിക്കറ്റുകളുമായി ജനുവരി 16 വ്യാഴം രാവിലെ 11 മണിക്ക് ഓഫീസിൽ എത്തേണ്ടതാണ്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.