ആനേരിക്കുന്നിൽ ജനകീയ ക്യാമ്പയിൻ


പേരാമ്പ്ര: കാർഷിക വികസന കർഷക ക്ഷേമ വകുപ്പം ആരോഗ്യ വകുപ്പം സംയുക്തമായ എരവട്ടൂർ ആനേരിക്കുന്നിൽ ജീവനി ആർദ്രം പദ്ധതികളുടെ ഭാഗമായി ജനകീയ ക്യാമ്പയിൽ സംഘടിപ്പിച്ചു.വാർഡ് മെമ്പർ കെ.കെ.ലിസി ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു.ജൂനിയർ ഹെൽത്ത് ഇൻസ്പെക്ടർക്ർ വി.ഒ.അബ്ദുൾ അസീസ് അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു.കൃഷി ഓഫീസർ ഷെറിൻ ജീവനി, ടി.എം.ബാലകൃഷ്ണൻ മാസ്റ്റർ, ഇ.ശശീന്ദ്രകുമാർ എന്നിവർ ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസെടുത്തു. വി.കെ.മൂസ്സ സ്വാഗതവും പറഞ്ഞു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.