പേരാമ്പ്രയിലെഎസ് ബി.ഐ എ.ടി.എം ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീൻ കേടായി: പണം നഷ്ടപ്പെടുന്നു.

പേരാമ്പ്ര:പേരാമ്പ്ര വടകര റോഡിലെ എസ്.ബി.ഐ. എ.ടി.എം ക്യാഷ് ഡെപ്പോസിറ്റ് മെഷീൻ കേടായി. മെഷിനിൽ
പണം നിക്ഷേപിക്കുന്നവർ നിർദ്ദേശിക്കുന്നവരുടെ അക്കൗണ്ടിലേക്ക് പണം എത്തുന്നില്ല. മെയിൻ ശാഖയുടെ തെട്ടുതാഴെ സ്ഥാപിച്ച മെഷീനാണ് രണ്ട് ദിവസമായി കേടായിരിക്കുന്നത്.മെഷീൻ ബാങ്ക് അധികൃതർ നന്നാക്കാത്തതാണ് ആളുകൾക്ക് പണം നഷ്ടമാകാൻ
കാരണമായതെന്ന് പരാതിയുണ്ട്. പലരും വളരെഅത്യാവശ്യത്തിനാണ് പണം മെഷീനിൽ ഇട്ട് സ്വന്തം അക്കൗണ്ടിൽ നിന്നും മറ്റുള്ളവർക്ക് ട്രാൻസർ ചെയ്തു കൊടുക്കുന്നത്. എന്നാൽ കേടായ മെഷീനിൽ പണം നിക്ഷേപിച്ചവർ തിരിച്ചെടുക്കാൻ കഴിയാതെ വലഞ്ഞു. ഈതുക പിന്നീട് കിട്ടണമെങ്കിൽ എസ്.ബി.ഐ.മാനേജർക്ക് അപേക്ഷ കൊടുത്ത് ദിവസങ്ങൾ കാത്തിരുന്നു വേണം അക്കൗണ്ടിലേക്ക് എത്താൻ. ഉപഭോക്താക്കൾക്ക് മെഷീൻ കേടായ വിവരം അറിയിക്കാൻ ഒരു നോട്ടീസ് പോലും എ.ടി.എം ന് മുന്നിൽ പതിച്ചില്ല. ബേങ്ക്അധികാരികളുടെ അനാസ്ഥയാണ് ഉപഭോക്താക്കൾ ഇങ്ങനെ പ്രയാസപ്പെടുവാൻ കാരണമായതെന്ന് നാട്ടുകാർ പറയുന്നു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.