പണിമുടക്ക് പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും

പേരാമ്പ്ര: കേന്ദ്ര തൊഴിലാളി സംഘടനകളുടെ പണിമുടക്ക്
പേരാമ്പ്രയിൽ പ്രകടനവും പൊതുയോഗവും നടന്നു.
ടി.കെ ലോഹിതാക്ഷൻ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു
പി.കെ റഹീം അദ്ധ്യക്ഷത വഹിച്ചു
പരാണ്ടി മനോജ് ,ടി.ശിവദാസൻ ,കെ .പി സജീഷ് ,ഇ.കെ കൃഷ്ണൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.