ഗുണനിലവാരമില്ലാത്ത മരുന്നുകള്‍ നിരോധിച്ചു.

തിരുവനന്തപുരം ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും, എറണാകുളം റീജിയണൽ ഡ്രഗ്‌സ് ടെസ്റ്റിംഗ് ലബോറട്ടറിയിലെയും പരിശോധനയിൽ ഗുണനിലവാരമില്ലാത്തതെന്ന് കണ്ടെത്തിയ താഴെപ്പറയുന്ന ബാച്ച് imagesമുരുന്നുകളുടെ വിൽപ്പനയും വിതരണവും സംസ്ഥാനത്ത് നിരോധിച്ചതായി ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ വകുപ്പ് അറിയിച്ചു.  ഈ ബാച്ചുകളുടെ സ്റ്റോക്ക് കെവശമുളളവർ അവയെല്ലാം വിതരണം ചെയ്തവർക്ക് തിരികെ അയച്ച് പൂർണ വിശദാംശങ്ങൾ അതത് ജില്ലയിലെ ഡ്രഗ്‌സ് കൺട്രോൾ ഓഫീസിലേക്ക് അറിയിക്കണം.

മരുന്നിന്റെ പേര്, ഉത്പാദകർ, ബാച്ച് നം, കാലാവധി എന്നിവ ക്രമത്തിൽ:

Clopidogrel Tablets IP 75mg (Clopmark 75): Trugen Pharmaceuticals Pvt. Ltd., Village Tejjpur, Near Chodiala Rly Station, Roorkee, Dist. Haridwar, Roorkeee, Uttarakhand – 247 661, TPT 9004, July 20, Paracetamol, Phenylephrine HCL, Caffeine and Diphenhydramine HCl Tablets (Cetarin):DAEIOU Pharmaceutical (P) Ltd., R.S No. 158, Puducherry – Villupuram Main Road, Villianur, Puducherry – 605 110, DT 180230, January 20, Acetaminophen with Tramadol HCl Tablets USP, Intrud P: MMC Healthcare (HP) Pvt. Ltd., At: Patch-5 Phase II, Industrial Area Gowalthai, The. Shri. Naina Devji, Dist. Bilaspur – 174201 (HP), IDPL-007, November 20,Diltiazem Hydrochloride Sustained Release Tablets 90mg: Mascot Health Series Pvt. Ltd., Plot No. 79, 80, Sec-6A, IIE, Sidcul, Haridwar – 249403, MT 171895, October19, Sakthi Vitta General Tonic Pills: Herbal Pharmacy, Koolivayal, Cherukattoor P.O, Wayanad – 670721, 15, February 21, Hingu Vachadi Gulika: K.P Pathrose Vaidyan’s Kandamkulathy Vaidyasala, P.O Kuzhur, Mala, Thrissur, 4669, July 20, Pushyanuga Choornam: The Pharmaceutical Corporation (I.M) Kerala Ltd., Kuttanellur, Thrissur – 680014, C 701711, October 19, Haridrakhandam:  The Pharmaceutical Corporation (I.M) Kerala Ltd., Kuttanellur, Thrissur – 680014, H 311734, November 20, L-Cet Tablets: alapati Pharma, 467, Pernamitta, Andrapradesh, Pernamitta – 523233, LCT-12181, November 21, Diclofenac Sodium Tablets IP: Vivek Pharma Chem (India Ltd), NH-8, Chimanpura, Amer, Jaipur – 303102, DFT 18016, October 20.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.