നിര്യാതയായി

മാത

പേരാമ്പ: പന്തിരിക്കരയിലെ പരേതനായ വാഴയിൽ മീത്തൽ കുഞ്ഞിരാമന്റെ ഭാര്യ മാത (95) നിര്യാതയായി .മക്കൾ :കുഞ്ഞിക്കണാരൻ, അച്ചുതൻ
, ബാലകൃഷ്ണൻ, ചിരുത ,ജാനു, പരേതനായ പദ്മനാഭൻ . മരുമക്കൾ:ജാനു,
സുമ, മോളി, പരേതരായ കുഞ്ഞിരാമൻ, നാരായണൻ

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.