നിര്യാതയായി

അരിയായി

പേരാമ്പ്ര:പന്തിരിക്കരയിലെ കവുങ്ങുള്ളചാലിൽ അരിയായി (90) 
നിര്യാതയായി.ഭർത്താവ്: അരിയൻ.മക്കൾ: കുമാരൻ, ശ്രീധരൻ ,സരോജിനി, സുരാജൻ, ഓമന .മരുമക്കൾ: ബാലകൃഷ്ണൻ (പറമ്പിന്റെ മുകൾ) ബാബു (ബാലുശ്ശേരി) ലീല, ശാന്ത,ശോഭ (പേരാമ്പ്ര എസ്റ്ററ്റ് )

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.