കൃഷി പരിശീലന ക്ലാസ് നടത്തി.

കായണ്ണബസാർ .നൊച്ചാട് ഫിനിക്സ് സ്വയം സഹായ സംഘത്തിന്റെ നേതൃത്വത്തിൽ കൃഷി പരിശീലന ക്ലാസ് നടത്തി.കൂൺകൃഷി ,കുറ്റി കുരുമുളക് എന്നിവ എങ്ങനെ വളർത്തിയെടുക്കാം എന്നതിനെ ആസ്പദമാക്കി റിട്ടേഡ് അധ്യാപകൻ കെ.വി സി ഗോപി ക്ലാസ് നയിച്ചു. പി.കെ സുരേഷ് അധ്യക്ഷത വഹിച്ചു നൊച്ചാട് കൃഷിഭവൻ അസിസ്റ്റൻറ് ഓഫീസർ
പി സോന ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു. ശുചീകരണ പ്രവർത്തനത്തിൽ നൊച്ചാട് പഞ്ചായത്തിൽ രണ്ടാം സ്ഥാനം നേടിയ പതിമൂന്നാം വാർഡിന്റെ മെമ്പർ സനില ചെറുവറ്റക്ക് കെ.വി സി ഗോപി സംഘത്തിന്റെ ആദരം നൽകി. ഇ പി സജീർ ,കെ .സി ബഷീർ, എൻ ഗോപാലൻ എന്നിവർ സംസാരിച്ചു.ഇ പിരനീഷ് സ്വാഗതവും വി.എം ജസീല നന്ദിയും പറഞ്ഞു. നൂറോളം പേർ ശില്പശാലയിൽ പങ്കെടുത്തു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.