അണ്ടർ 20 സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു.

പേരാമ്പ്ര: കായണ്ണ അമ്പാഴപ്പാറ ജ്വാല ഗ്രന്ഥാലയത്തിന്റെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ 2020 ജനുവരി 5ന് രാവിലെ 9 മണി മുതൽ പേരാമ്പ്ര സി.കെ.ജി കോളജ് ഗ്രൗണ്ടിൽ വെച്ച് അണ്ടർ 20 സെവൻസ് ഫുട്ബോൾ ടൂർണമെന്റ് സംഘടിപ്പിക്കുന്നു. പങ്കെടുക്കാനാഗ്രഹിക്കുന്നവർ വിശദ വിവരങ്ങൾക്ക് ബന്ധപ്പെടുക.
Mobi:80866 60329, 89439 26265, 9946504077

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.