ചേനായിലെ കടകൾ തല്ലിതകർത്തു ഇന്ന് ഹർത്താൽ

പേരാമ്പ്ര: ചേനായിലെ 5 ഓളംകടകൾ ഇന്നലെ രാത്രിയിൽ തല്ലി തകർത്തു. വിവിധരാഷ്ട്രീപാർട്ടിക്കാരുടെ കൊടിമരവും നശിപ്പിച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിൽ പ്രതിഷേധിച്ച് ചേനായിൽ ഇന്ന് വ്യാപാരികൾ ഹർത്താൽ ഹാജരിക്കുന്നു വ്യാപാരി വ്യവസായി സമിതിയുടെ നേതൃത്തത്തിൽ പ്രതിഷേധ പ്രകടനം നടത്തി. സി .കെ ചന്ദ്രൻ ,വി .കെ .ഭാസ്കരൻ,വി .പി .സത്യനാഥൻ, .ഷിജു ഹൈലൈറ്റ്, എന്നിവർ നേതൃതം നൽകി;

ഒ.പി.അഹമ്മദ്, അബ്‌ദു മാണിക്കോത്തു ,കുഞ്ഞഹമ്മദ് പുനരമ്പത്തു ,എൻ പി.രജീഷ് എന്നിവരുടെ കടകളാണ് സാമൂഹ്യ വിരുദ്ധർ അടിച്ചു തകർത്തത് സംഭവസ്ഥലത്ത് പേരാമ്പ്ര പോലീസ് കേമ്പ് ചെയ്യുന്നുണ്ട്.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.