പനങ്ങാടിന്റെ ചരിത്രം അടിവേരുകൾ പ്രകാശനം ചെയ്തു.

ബാലുശ്ശേരി:കണ്ണാടിപ്പൊയിൽ യുവജന വായനശാല പ്രസിദ്ധീകരിച്ച കെ.പി വിജയൻ എഴുതിയ പനങ്ങാടി,ന്റെ ചരിത്രം “
അടിവേരുകൾ
എ.കെ.അബ്ദുൾ ഹക്കീമിന് നൽകിക്കൊണ്ട് ബാലുശ്ശേരി ബ്ലോക്ക് പഞ്ചായത്ത് പ്രസിഡണ്ട് ശീമതി വി പ്രതിഭ പ്രകാശനം ചെയ്തു.
ശീമതി എൽ.വി വിലാസിനി അധ്യക്ഷയായി. ചടങ്ങിൽ ആദ്യകാല പഞ്ചായത്ത് അംഗങ്ങളെ ആദരിച്ചു
പൂവമ്പായിമല നാദം ആർട്സ് ക്ലബ്ബ് അവതരിപ്പിച്ച വനിതാ കോൽക്കളി ഉൾപ്പെടെ വിവിധ കലാപരിപാടികൾ അരങ്ങേറി. കേൽക്കളി ആശാൻ കെ. ബാലചന്ദ്രൻ , മലയിൽ ഗംഗാധരനേയും വേദിയിൽആദരിച്ചു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.