കൂത്താളിയിൽ ഗ്രഹണ നിരീക്ഷണം നടത്തി

പേരാമ്പ്ര:കൂത്താളി ഇ.എം.എസ് ഗ്രന്ഥാലയം ,ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത് ,ബാലസംഘം എന്നീ സംഘടനകളുടെ നേതൃത്വത്തിൽ കൂത്താളി കുഞ്ഞോത്ത് വയലിൽ ഗ്രഹണ നിരീക്ഷണം നടത്തി. ഗ്രാമ പഞ്ചായത്ത് വൈസ് പ്രസിഡണ്ട് കെ.എം പുഷ്പ ,മെമ്പർമാരായ ഇ.ടി. സത്യൻ ,ബിന്ദു കെ എം ,ഇ.എം.എസ് ഗ്രന്ഥാലയം സെക്രട്ടറി പി.അച്ചുതൻ മാസ്റ്റർ ,കെ.എം. ബാലകൃഷ്ണൻ ,രഘു മാസ്റ്റർ ,പി.സി.സുനീഷ് മാസ്റ്റർ ,കെ.എംരാജൻ എന്നിവർ നേതൃത്വം നൽകി.ബി സൂര്യകാന്ത് ഗ്രഹണത്തെപ്പറ്റി വിശദീകരിച്ചു .ഗ്രഹണ സമയത്ത്പായസ വിതരണവുംനടത്തി.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.