ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര: കായണ്ണ അമ്പാഴപ്പാറ ജ്വാല ഗ്രന്ഥായത്തിൽ സൂര്യഗ്രഹണത്തെ പറ്റി ബോധവൽക്കരണ ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു. ശാസ്ത്രസാഹിത്യ പരിഷത്ത് ജില്ലാ കമ്മറ്റി അംഗം ടി.സിസിദിൻ മാസ്റ്റർ ക്ലാസ് എടുത്തു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.