നിര്യാതയായി

പേരാമ്പ്ര: പരേതനായഎരവട്ടൂരിലെ വിളക്കോട്ടിൽ കുനിയിൽ ചോയിയുടെ ഭാര്യ അമ്മാളു (80 ) നിര്യാതയായി. മക്കൾ: ശശി, ഇന്ദിര സഹോദരങ്ങൾ: പരേതയായ മoത്തിൽ മീത്തൽ മാത, പരേതനായ കുഞ്ഞിരാമൻ മരുതോങ്കര ,ശങ്കരൻ കല്ലോട്.
ടി.പി. ചോയി എരവട്ടൂർ. മരുമക്കൾ: ബാലകൃഷ്ണൻ ചെറുവണ്ണൂർ, ചന്ദ്രിക ചെറുവണ്ണൂർ.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.