സി.പി.ഐ.എം പേരാമ്പ്രയിൽ രാഷ്ട്രീയ വിശദീകരണ പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു.

പേരാമ്പ്ര: സി.പി.ഐ.എം പേരാമ്പ്ര വെസ്റ്റ് ലോക്കൽ കമ്മിറ്റിയുടെ ആഭിമുഖ്യത്തിൽ പേരാമ്പ്ര ടാക്സി സ്റ്റാന്റിൽ ആനൂകാലിക രാഷ്ട്രീയ സംഭവങ്ങളെക്കുറിച്ച് പൊതുയോഗം സംഘടിപ്പിച്ചു. കെ.പി.ഗംഗാധരൻ മാസ്റ്റർ അദ്ധ്യക്ഷനായി.
എ.എംറഷീദ്, പി.കെ അജീഷ്
വി.കെ.പ്രമോദ്, കെ.പി. ഗോപി എന്നിവർ പ്രസംഗിച്ചു.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.