വലയസൂര്യഗ്രഹണം പഠന ക്ലാസ് സംഘടിപ്പിച്ചു

കായണ്ണബസാർ: കൈരളി ലൈബ്രറി & വായനശാല സമിതി കുരിക്കൾ കൊല്ലിവല യസൂര്യഗ്രഹണം അറിയേണ്ടതെല്ലാം പരിപാടി സംഘടിപ്പിച്ചു.തലുക്ക്ലൈബ്രറി കൗൺസിൽ ജേ സെക്രട്ടറി കെ.ടി.ബികല്പത്തൂർ ഉദ്ഘാടനം ചെയ്തു പത്മനാഭൻ മാസ്റ്റർ ആ വള ക്ലാസ് എടുത്തു -വായനശാലസെക്രട്ടി എൻ അശോകൻ സ്വാഗതവും പ്രസിഡന്റ വി.പി-ഷാജി മാസ്റ്റർ അധ്യക്ഷം വഹിച്ചു. പി. പി ഭാസ്കരൻ.എൻ.പി.ഗോപി. ബാബു കതിരോട്ട് എന്നിവർ സംസാരിച്ചു

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s

This site uses Akismet to reduce spam. Learn how your comment data is processed.